[home page][map of the server][news of the server][forums][publications][Yabloko's Views]

Russian Democratic Party YABLOKO

The Federal List of the YABLOKO party for the Election of the State Duma of the fourth convocation

Proposed and approved by the 11the Congress of the Russian democratic Party YABLOKO on September 7, 2003
Approved by the Central Electoral commission on September 13, 2003
As of October 8, 2003

1. Grigory A. Yavlinsky, born on April 10, 1952. Deputy of the State Duma, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO

2. Vladimir P. Lukin, born on July 13, 1937. Deputy Chairman of the State Duma, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Deputy Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO.

3. Igor Yu. Artemyev, born on November 27, 1961. Deputy of the State Duma, member of the Committee for Credit Organisation and Financial Markets, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Deputy Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO

4. Sergei S. Mitrokhin, born on May 20, 1963. Deputy of the State Duma, Deputy Chair of the Committee for Local Self-Governing, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Deputy Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO.

5. Alexei G. Arbatov, born on January 17, 1951. Deputy of the State Duma, Deputy Chair of the Defence Committee, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Deputy Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO.

6. Alexander V. Shishlov, born on July 28, 1955. Deputy of the State Duma, Chair of the Committee for Education and Science, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Bureau of the Federal Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

7. Viktor N. Kuschenko, born on November 6, 1946. Deputy of the State Duma, Deputy Chair of the Regulations Committee.

8. Alexei Yu. Melnikov, born on April 8, 1964. Deputy of the State Duma, member of the Russian Democratic Party YABLOKO,
member of the Federal Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

9. Boris L. Vishnevsky, born on October 15, 1955. Legislative Assembly of St.Petersburg, Chief Assistant to the Deputy, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Bureau of the Federal Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

10. Mikhail A. Motorin, born on September 16, 1960. The Finance Ministry of the RF, Deputy Finance Minister.

11. Konstantin G. Kagalovsky, born on October 13, 1957. The Open Economy Institute, President.

12. Galina M. Antonova, born on August 18, 1952. OOO YUKOS-Moskva, Head of the Auditing Department.

13. Alexander A. Osovtsev, born on July 19, 1957. The "Open Russia" organisation, Director, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Federal Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

14. Sergei E. Don, born on March 26, 1963. The Center for Economic and Political Research, Consultant, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Regional Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

15. Alexei K. Zakharov, born on March 3, 1948. "Support for Development of the Civil Society Institutions" Foundation, Head, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Bureau of the Federal Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

16. Marina Yu. Senkovskaya, born on November 1, 1956. Representation of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District, Deputy Plenipotentiary.

17. Andrei Yu. Tzarikovsky, born on April 26, 1963. EPICenter-St.Petersburg, Executive Director, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Auditing Commission of the Russian Democratic Party YABLOKO, member of the Bureau of the Regional Council of the Russian Democratic Party YABLOKO.

Regional Groups:

For details see: http://www.yabloko.ru/Union/XICongress/0907-fedlist.html

Moscow

1. Sergei Ivanenko, born on January 12, 1959. Deputy of the State Duma, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Deputy Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO.

2. Viktor L. Sheinis

3. Vlaery V. Borschov

4. Anderi V. Babushkin

5. Nikolai V. Gumenyuk

6. Igor V. Cherkes

7. Boris V. Shamrai

8. Andrei V. Alyoshkin

Central

1. Alexander V. Minkin
2. Valeri N. Bakunin
3. Konstantin G. Klyushkin
4. Viktor D. Dedkov
5. Grigory S. Bondarev
6. Iraida N. Romanova
7. Vladimir G. Morgos

Petersburg

1. Sergei A. Kovalyov, born on March 2, 1930. Deputy of the State Duma. Human Rights Activist.

2. Alexander M. Gorodnitsky
3. Sergei Yu. Grachoy
4. Vladimir A. Korolyov
5. Lev M. Shlosberg
6. Nikolai N. Valichansky
7. Tatyana B. Cherednichenko
8. Sergei A. Popov

North-Western

1. Boris G. Misnik
2. Igor A. Lebedev
3. Mikhail O. Soklolov
4. Tatyana A. Ovsaynnikova
5. Valeri A. Nevolin
6. Ulfat G. Bairamov
7 Dmitri A. Sosnin

Volga-1

1. Irina A. Skupova
2. Eugeni L. Lin
3. Ildus i. Salahov
4. Igor Yu. Ermolenko
5. Nikolai N. Vladimirov
6. Oleg A. Sarafannikov
7. Svetlana V. Batischeva
8. Andrei V. Kazakov

Volga-2

1. Vladimir V. Lukyanenko
2. Mikhail V. Tolokonnikov
3. Vladimir I. Sheludko
4. Igor S. Reznikov
5. Dmitri A. Vyzhanov

Central-Black-Soil

1. Andrei A. Ponomaryov
2. Sergei O. Fadyeev
3. Konstantin I. Fedotov
4. Valeri S. Ryabinin
5. Mikhil G. Smolin

The Don Region

1. Mikhail V. Elelyanov, born on May 9, 1962. Deputy of the State Duma, Deputy Chair of the property Committee, member of the Russian Democratic Party YABLOKO, Chairman of the Russian Democratic Party YABLOKO, Chairman of the regional branch of YABLOKO.

2. Zinaida V. Neryahina
3. Sergei D. Naumov
4. Viktor V. Korolyov
5. Yuri I. Bezdetko
6. Nikolai M. Frank

Kuban Region

1. Alexander M. Zhdanovsky
2. Olga D. Kovalyova
3. Zinaida V. Rakhno
4. Vitali G. Zubenko
5. Ludmila A. Maximenko
6. Oleg L. Taran
7. Svetlana G. Kretova
8. Andrei G. Rakulenko
9.Leonid F. Teleleiko

Volga-Caspian Region

1. Vadim V. Monin
2. Alexei B. Valyakovsky
3. Zaurbek S. Malsagov
4. Vladimir I. Kolesnik
5. Alxeander P. Zhurbin
6. Valeri T. Kardonov
7. Ivan P. Bolshakov

Far East

1. Irina A. Yarovaya
2. Irina P. Glazirina
3. Vladimir A. Belyaev
4. Irina N. Alyoshina
5. Genrih S. Shteinberg
6. Tzirendjorji Tz. Damdinov
7. Alexander V. Naidyonov

Central Siberian

1. Vitali I. Kamishev
2. Yuri S. Pyl
3. Alexander V. Krasnobayev
4. Vasily V. Yeryomin

West Siberian

1. Yuri N. Fedotov
2. Alexander I. Gontchernko
3. Dmitri O. Teplyakov
4. Nikolai P. Kovirshin

The Urals Region

1. Yuri G. Kuznetsov
2. Valeri m. Chuprakov
3. Alexei I. Ivanov
4. Maria M. Dronova
5. Galina M. Slautina
6. Mikhail A. Khaov
7. Eugeni Eu. Prochik
8. Taras A. Sidak
9.Sergei P. Trusov


Southern Urals

1. Alexander V. Kuznetsov
2. Sergei N. Kuznetsov
3. Valeri A. Kochkin
4. Ludmila V. Tyapina
5. Igor I. Rabinovich
6. Gennadi P. Sapegin
7. Vladimir I. Gershov
8. Sergei A. Medvedyev
9. Artur V. Asafyev
10. Dmitri A. Khrustalyov

 

Russian Democratic Party YABLOKO

[home page][map of the server][news of the server][forums][publications][Yabloko's Views]

english@yabloko.ru
Project Director: Vyacheslav Erohin e-mail: admin@yabloko.ru Director: Olga Radayeva, e-mail: english@yabloko.ru
Administrator: Vlad Smirnov, e-mail: vladislav.smirnov@yabloko.ru